1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Lash Bar Rotterdam en een cliënt waarop The Lash Bar Rotterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen The Lash Bar Rotterdam
The Lash Bar Rotterdam zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.The Lash Bar Rotterdam zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Lash Bar Rotterdam melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Lash Bar Rotterdam 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag The Lash Bar Rotterdam de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan The Lash Bar Rotterdam de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. The Lash Bar Rotterdam moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
4. Betaling
The Lash Bar Rotterdam vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contantof per pin te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de wimpersalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. The Lash Bar Rotterdam neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.The Lash Bar Rotterdam behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.The Lash Bar Rotterdam zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
6. Geheimhouding
De wimperspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
The Lash Bar Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Lash Bar Rotterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
8. Garantie
The Lash Bar Rotterdam geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
 De cliënt de adviezen voor thuis verzorging niet heeft opgevolgd.
 De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Cliënt met mascara of andere make-up op de ogen/wimpers naar de afspraak is gekomen.
9. Beschadiging & diefstal
The Lash Bar Rotterdam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Lash Bar Rotterdam meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Acties en prijsvragen
Winnaars van prijzen die gewonnen zijn via een actie op social media dienen deze binnen 6 maanden na het bekend worden dat de prijs is gewonnen te innen. Na deze genoemde tijd vervalt al het recht op de gewonnen prijs. Op behandelingen die als prijs zijn gewonnen zit geen garantie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Lash Bar Rotterdam en de behandelende wimperspecialiste. The Lash Bar Rotterdam moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal The Lash Bar Rotterdam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien The Lash Bar Rotterdam en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Lash Bar Rotterdam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen The Lash Bar Rotterdam en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.